fredag 24. mars 2017

Stopp flyktninge strømmen til Europa over Middelhavet.

Hvor er Libyske myndigheter, hvorfor gjør de ikke mer for å stoppe disse båtene i å forlate den Libyske kyst. Hvorfor presser ikke Europa på for å få patruliere den Libyske kysten om de ikke sev er i stand til dette og så stoppe disse båtene før de når internasjonalt farvann. Om de så kommer seg halvveis før de blir plukket opp må disse båtene stoppes og folka og alt må retuneres til Libysk kyst og havn og båtene må ødelegges slik de ikke kan brukes mer inkludert motorene. Det nytter bare ikke å plukke dem opp og så frakte dem til Italia, Europa, da hjelper vi bare bakmennene. Flyktningestrømmen må snus og Europa må nå gi beskjed til bakmennene, nå hjelper vi dere ikke mer med å ta unna flyktninger som skal til Europa. At vi gjør dette så gjør vi oss en bjørnetjeneste slik att flere ser at det er forsatt mulighet å komme til Europa over Middelhavet. La oss stoppe strønnen av mennesker til Europa.

onsdag 22. mars 2017

Regjeringen bryter Den Norske Grunnlov

Regjeringen gir bort Norsk Suverenitet  til EU som bryter med grunnlovens §1. Her står det klart og tydelig at å gi bort norsk suverenitet til et annet land eller  til en union skal straffes med  fra 8 til 21 års fengsel, blir dette fulgt opp  rettslig, nei.
På barneskolen i 50 og 60 årene lærte vi at STATEN var folket og folket eiet Staten Norge og Norge var folkets eie, ja nå er det Ap, H, Frp som vistnok eier Norge ser det ut for, de opptrer i alle fall slik. La oss ta landet tilbake, gi oss retten til å betamme i eget land igjen. På toppen gir dgens regjering vår suverenitet til en union, unionen EU som strider mot den norske grunnloven`s §1.

Si nei til nye strømmålere, smartmålerne.

Si nei til nye smart strømmålere, det innrømmes også at de kan være helsefarlige på grunn av stråling og bryter med  datatilsynet og det kan også få din strømregning til å øke med over 35% og mer.
Her er en måte å si nei til smart måleren. Kopier og lim inn i Word og print det ut og kommer noen på døren så ha det klart og overlever det til montørene, vi de ikke ta mot det, send brevet rekomndert til din nettlevrandør. På toppen vil de at du og jeg sal betale måler og montering, frekkheten har ingen grenser til kapitalens krefter.Deres nye AMS strømmåler kan ikke aksepteres montert i mitt hjem.
Med bakgrunn og støtte i nedenfor nevnte Lovverk, informerer jeg derfor om dette
Gnr…..Br.nr…..
Navn……………………………………. Adr………………………………………………………
I og med at ovennevnte utstyr kan brukes til å samle informasjon om de som bor eller oppholder seg i husværet, samt besøkende. Og at den enkelte kan frykte at opplysninger om personlige forhold kan bli trukket frem og gjort til allmenn oppmerksomhet. Man kan også sette begrensninger på seg selv fordi man frykter at myndighetene registrerer og lagrer opplysninger om ens kommunikasjon med andre, ens ferdsel, interesser eller uttrykk for holdninger.
Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets fred og den enkeltes personlige integritet. I norsk forståelse innebærer begrepet i stor grad også vernet av individers rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg selv. Den enkelte skal i størst mulig grad selv kunne bestemme over egne personopplysninger og husværets bruk av teknisk utstyr og beboernes vaner. Derfor berører dette utstyret personvernet på en slik måte at vi ikke kan se at det kan tillates og heller ikke godkjennes under gjeldende Lov at slikt utstyr monteres.
Om det skulle foreligge en rettskraftig avgjørelse som tilsidesetter husstandens beboeres rettsvern i tråd med paragraf §102 i Grunnloven og/eller i menneskerettskonvensjonen artikkel 8 .
Så vil deres ønsker bli vurdert på ny, Inntil dette, vil ikke slikt utstyr få bli montert i vårt hjem.
Som lovhjemmel for denne avgjørelse refereres det til nedenfor nevnte Lover.:
Paragraf 102 i Grunnloven :
"Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet."
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8: "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse."
§ 267. Krenkelse av privatlivets fred
Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.
Forsøk på uberettiget adgang til en annens hus:
§ 268. Uberettiget adgang eller opphold
Den som uberettiget skaffer seg adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke er fritt tilgjengelig, eller som uberettiget forblir på et slikt sted, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
Den som uberettiget oppholder seg på fremmed grunn til tross for oppfordring om å forlate stedet, straffes med bot.
Når det kommer til statens og det offentliges ansvar for å ivareta sine borgeres interesser og rettigheter så gjelder følgende over norsk lov:
Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
(Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter)
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen .Del II.Art 2.
1. Hver konvensjonspart forplikter seg til å respektere de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, og å sikre dem for alle som befinner seg på dens territorium og er undergitt dens jurisdiksjon, uten forskjellsbehandling av noe slag slik som på grunn av rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller status for øvrig.
2. Hver konvensjonspart forplikter seg til, i samsvar med sine konstitusjonelle bestemmelser og med bestemmelsene i denne konvensjon, å treffe slike lovgivningsmessige eller andre tiltak som vil være nødvendige for å gjennomføre de rettigheter som anerkjennes i denne konvensjon, når slike tiltak ikke allerede er i kraft.
3. Hver konvensjonspart forplikter seg til:
a. Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste,
b. Å sikre at enhver som gjør krav på slike rettsmidler skal få sin rett til dette prøvet av kompetente judisielle, administrative eller lovgivende myndigheter, eller av en annen myndighet som er kompetent i henhold til statens rettsordning, samt å utvikle mulighetene for overprøving for domstolene,
c. Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget.
Art 17.
1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep.
Som avslutning til dette vil nevnes at enhver borger har rett til å beskytte sitt hus , sin eiendom og sin familie i tråd med Gjeldende lov .

Regjeringen Lyver om milliradsatsing på vei og tog.

http://www.aftenbladet.no/innenriks/3700-kroner-i-bompenger-pa-ferjefri-E39-9972b.html
 
Regjeringens løyn ang milliard satsing på vei og tog. Så kan vi bare le av regjeringens satsing på vei, ja de kan satse så mye de vil når de sender regningen tilbake til bilistene,  da er det ikke regjeringen som satser, de bare vedtar at de vil bygge veier og skinner for tog og at andre må betale. De skulle jo satse 1000 milliarder, ja de kan satse 5000 milliarder og mere til, det kunne også jeg gjort om også jeg kunne sendt regningen videre slik som staten nå gjør. Dette er et direkte hån mot det norske folk og bilister, det går ikke ann å kalle dette for satsing når regningen sendes til folket og bilistene. Jeg vil kalle dette for direkte løyn til folket å kalle dette for 1000 milliard satsing når regningen må betales tilbake med bompenger.

Det er på tide å bli mer politisk engasjert.

https://www.facebook.com/Kystpartiethordaland/posts/1395354323869899?pnref=story

Dette er verd å lese frem mot valget i år.

Kystpartiet syn på et kontantløst samfunn.

Kystpartiet vedtok i helgen nå den 18 og 19 mars 2017 at Kystpartiet går mot et kontantløst samfunn, dette er sikkert det første partiet som får dette nedfelt i sitt politiske program, enda  en grunn å stemme Kystpartiet. Dette forslaget var det jeg som foreslo i høst.

Biodieselproduksjonen og planter til dette er ikke miljøvennlig.

Miljøhysteriet har gått for langt nå. Ja at vi skal fortrenge matproduksjonen til fordel for planter til drivstoff burde vært forbutt. Snakker meg om å lage sultkatastofer og matmangel i verden. Når god jordbruksjord skal brukes til å plante planter til drivstoff og på toppen kalle dette for miljø å bruke biodrivstoff som kommer fra palnter som fortrenger matproduksjonen for den fattige bonden i U land får mer for biodirivstoff plantene enn for matplanter, da har viskelig verden gått for langt i miljøspørsmål og handling for å liksom skal redde verden. Hele miljøhykkleriet har nå passert en uakseptablel grense.